Forum: Skole og barnehage RSS
Filosofi i ungdomsskolen
Guro Hansen Helskog #1
User title: Guro H Helskog
Member since Sep 2006 · 3 posts · Location: Modum
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
Subject: Filosofi i ungdomsskolen
Jeg er opptatt av det jeg ser som den filosofiske samtalens potensiale i forhold til å virkeliggjøre sentrale humanistiske ideer som likeverd, respekt, anerkjennelse og kommunikativt demokrati i skolen. Dette forutsetter dialog og samarbeid mellom lærer og elever, og elevene imellom. Når det gjelder mindre barn hersker det stor enighet om at filosofi i skolen først og fremst skal dreie seg om filosofisk samtale. Når barna blir eldre bør de imidlertid introduseres for filosofihistorien, mener mange. Så: Hvilken plass bør eventuelt filosofihistorien ha på grunnskolens ungdomstrinn?  Selv er jeg usikker, men heller til at jeg mener filosofi i skolen først og fremst bør handle om undersøkelse og dialog, også på ungdomstrinnet. Jeg er redd det er en stor fare for at filosofi med vekt på filosofihistorie kan bli enda et bokfag som verken elever eller lærere makter å levendegjøre. For mange elever kan det bli enda et område de ikke mestrer. Lærere kan komme til å gjøre filosofi til et dødt kunnskapsfag, med kateterundervisning, lesing, skriving og testing som hovedingrediens, fordi de ikke har mulighet til å gjøre annet med et stoff de ikke behersker selv. Ved å "tvinge" lærere
til å praktisere samtaleledelse vil de imidlertid måtte arbeide med seg selv på en helt annen måte. Filosofiske samtaler kan bli en arena hvor både lærere og elever sammen øver opp sin selvbevissthet og evne til etisk refleksjon. Begge deler er en forutsetning for å virkeliggjøre sentrale humanistiske verdier. Hva tenker andre om dette?
Avatar
Oyvind (Administrator) #2
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Hei Guro. Takk for innspill. Siden ingen har kommentert dette interessante spørsmålet ennå, kaster jeg meg frempå igjen – i håp om at det vil få andre til å bidra med sine kommentarer og spørsmål.

Det er helt åpenbart en fare for at filosofi som bokfag vil kunne bli tørt og kjedelig. Faren er sikkert stor for at mange elever vil oppleve en filosofihistorietime like kjedelig som en hvilken som helst annen (kjedelig) historietime. Spørsmålet jeg stiller meg er imidlertid om denne faren i seg selv er et argument for ikke å innføre et filosofisk kunnskapspensum i skolen. For er det ikke minst like stor fare for at de filosofiske samtalene ender opp som uinspirerende og intetsigende seanser, sett med elevenes øyne? Jeg mener: Hvis det er graden av (eleverfart) levendegjørelse som er hovedkriteriet for en vellykket time, hvorfor må da en time i filosofihistorie nødvendigvis komme dårligere ut enn en filosofisk samtaletime? Er premisset rett og slett at det er umulig å levendegjøre (filosofisk) teori? Jeg spør meg også om det nå egentlig er noe lettere for lærere (eller hvem som helst andre) å tilegne seg filosofisk samtalemetode enn det er å tilegne seg kunnskap om filosofihistorie? Umiddelbart stiller jeg meg tvilende til det siste: Begge deler synes vanskelig, hver på sin måte.

Din påstand/hypotese lyder: Lærere bør tvinges til å praktisere samtaleledelse («tvinges» riktignok i anførselstegn). Du anfører såvidt jeg kan se to momenter for å underbygge påstanden; ett som viser hvor ille det kan gå dersom anbefalingen ikke tas til følge (de vil da forvandle filosofi til et «dødt kunnskapsfag» [...] «fordi de ikke har mulighet til å gjøre annet med et stoff de ikke behersker selv»), og ett som viser hvor bra det kan gå dersom rådet tas til følge (de vil derved «arbeide med seg selv på en helt annen måte»). Men mitt spørsmål er altså: Hva er det som tilsier at lærere generelt har større muligheter for å levendegjøre den filosofiske samtalen – som de jo i utgangspunktet heller ikke «behersker selv» – enn filosofihistorien?
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-05-30, 19:08:51 (UTC +02:00)