Forum: Sideoppdateringer og bulletiner RSS
BUF julebrev 2011
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: BUF julebrev 2011
BUF JULEBREV 2011

Julen nærmer seg, og vi vil i dette årets siste nyhetsbrev ta et tilbakeblikk på våre aktiviteter denne høsten. Ved siden av barnehagekurs ulike steder i landet, opptreden på Sørlandsk lærerstevne, forfattervirksomhet av ymse slag – samt barnepass – er det tre større skoleprosjekter som har satt sitt preg på denne høsten:

1. «Det tredje sted» – filosofiske samtaler med barn og unge om dataspill

2. «Unge tanker om kunst» – filosofiske samtaler med ungdomsskoleelever i Hamar med utgangspunkt i utstilte verker på Kunstbanken Hedmark kunstsenter.

3. «Stimfiskens øye» – filosofiske samtaler på barnetrinnet om opplevelsene til stimfisken Svømme (barnebok av Leo Lionni), i samarbeid med teatertruppen «De onde halvsøstre»

Men først til en nyhet som mange av oss ganske sikkert vil høre mer om i året som kommer: Norge som vertskap for Den internasjonale filosofiolympiaden 2012 (for elever på videregående trinn).


Den internasjonale filosofiolympiaden til Norge i 2012
Publiseringsdato: 5. desember 2011

På buf.no har vi rapportert fra samtlige filosofiolympiader Norge har deltatt i (siden 2005). Dette har vært mulig takket være et samarbeid med lektor Thor Steinar Grødal, leder av IPO Oslo 2012. Referat fra IPO Oslo 2012 – The limits of freedom, som går av stabelen fra 16. til 20. mai 2012, skal det selvfølgelig bli når den tid kommer, men vi kan allerede nå kunngjøre at BUF vil ha en filosofisk praksis-sesjon på dette arrangementet. (Les mer på denne siden, som vil bli oppdatert etterhvert som ny informasjon tilflyter.)


Så til skoleprosjektene våre:

1. «Det tredje sted»

Barne- og ungdomsfilosofene og Filosofisk prosjektsenter (www.fps.no) gjennomførte i høst et filosofisk samtaleprosjekt med elever på mellom- og ungdomstrinnet om deres virkelighetsforståelse og verdier knyttet til dataspill. Vi besøkte skolene Løkenåsen (Lørenskog), Jeriko (Oslo), Hundsund (Bærum) og Ås (Eidsvoll), og hadde to til tre elevgrupper på hver skole.

Vi snakket blant annet om hvorfor vi spiller dataspill, om dataspill er virkelige eller uvirkelige, om vi kan lære noe av dataspill og om dataspill gjør oss til bedre eller dårligere mennesker. Samtalene viste kanskje først og fremst to ting. 1) Barn er ikke vant til å reflektere rundt dataspill. De er vant til å spille, men ikke å tenke om det å spille, i alle fall ikke høyt sammen med andre. 2) Når de først får anledningen til å tenke høyt sammen, kommer de ofte med overraskende utsagn, som f.eks. at det er interessant å spille SIMS fordi det ikke har noe med den virkelige verden å gjøre. Dette er overraskende fordi SIMS er et av de spillene som nettopp handler om å bygge en virtuell verden basert på den virkelige verden. Som filosofer er det vår jobb å undersøke slike utsagn og finne ut hvilke tanker som ligger bak.

Alle samtalene ble tatt opp på video (med semi-profesjonelt utstyr), så målet er nå å lage en severdig videorapport/dokumentar fra prosjektet. Vi kommer tilbake til dette straks vi har noe å vise frem. Interesserte kan i mellomtiden ta en kikk på prosjektets hjemmeside: http://barnogdataspillfilosofi.wordpress.com

2. «Unge tanker om kunst»

BUF inngikk i sommer en avtale med Kunstbanken Hedmark kunstsenter om gjennomføring av fem filosofiske samtaler med elever på 8-trinn i Hamar. Hver samtale hadde sitt eget spørsmål/tema, og ble innledet med å betrakte ulike kunstverk, i og utenfor Kunstbanken. Mellom samtalene hadde vi en blogg hvor elever og filosof kunne fortsette samtalen.

Temaene våre var: Hva er kunst? Hva er god kunst? Hvorfor har vi kunst i offentlige rom? Hva er ikke-materiell kunst («performance»)? Hvordan kan kunsten påvirke oss? Oppdraget er i skrivende stund ikke avsluttet, men erfaringene så langt trekker i samme retning som dataspill-prosjektet: Elevene er vant til å omgi seg med kunst, men ikke til å forholde seg refleksivt til den. Derfor får de problemer når de blir bedt om å begrunne f.eks. hvorfor de liker et kunstverk eller ikke. Dog antagelig ikke større problemer enn de fleste voksne ville fått om de ble stilt samme spørsmål.

En grunn til at det å begrunne sitt forhold til kunst byr på utfordringer er at de fleste idag, ungdommen inkludert, er relativister. Vi sier: Siden alle mennesker er forskjellige, er alle derfor salige i sin private tro/mening. En slik holdning er imidlertid ikke forenlig med en filosofisk tilnærming hvor det å analysere meninger og oppfatninger er sentralt. Filosofisk blir dermed et hovedmål med prosjektet å få ungdommene til å se at det er mulig å innta (forplikte seg på) et ståsted og forsvare dette selv om man selvsagt aldri kan være sikker på at dette ståstedet er det eneste riktige. Uten en slik villighet til å kaste seg utpå kommer vi aldri forbi den rene synsing.

«Unge tanker om kunst» ble opprinnelig utformet av filosof Eva Løveid Mølster på bakgrunn av en henvendelse fra kunstsentrene i Hedmark, Akerhus og Østfold. Det ble bevilget penger fra Kunstløftet, men bare nok til å gjennomføre på Hamar. Det viste seg så at Løveid Mølster ikke selv hadde anledning til å gjennomføre oppdraget, og hun spurte om BUF ville overta. De ville vi, og vi håper nå at prosjektet kan videreføres i de to andre fylkene i 2012.

3. «Stimfiskens øye»

Ifjor ble vi invitert med på et prosjekt på Ola Narr barnehage i Oslo av teatertruppen «De onde halvsøstre». Filosofens oppgave var å ha samtaler med barna med utgangspunkt i fortellingen om Svømme av Leo Lionni. Teaterfolkenes oppgave var å fortelle og dramatisere med barna slik at de etter en ukes forberedelser kunne fremføre teaterstykket om Svømme for stolte foreldre. Tanken var at filosoferingen og drama-treningen ville påvirke hverandre gjensidig slik at barna i sum fikk mer ut av fortellingen om Svømme enn de ville fått med bare én av aktivitetene.

(«Svømme» handler om en sort stimfisk som mister alle sine røde brødre og søstre da en stor tunfisk en dag spiser dem opp. Svømme oppdager etterhvert en annen stim med røde fisker, men de gjemmer seg av frykt for de store fiskene. Svømme lærer dem å svømme i formasjon slik at de sammen ser ut som en stor, farlig fisk. Siden han er sort blir Svømme fiskens «øye». Slik skremmer de vekk de farlige tunfiskene.)

Så vellykket ble denne kombinasjonen av teaterleker og filosofiske samtaler at vi iår søkte om, og fikk, midler fra Den kulturelle skolesekken i Oslo for å gjenta Svømme-prosjektet i grunnskolen (på barnetrinnet) i undervisningsåret 2011/2012. Dermed ble det rom for fire ukesprosjekter fordelt på tre skoler: Gran, Nordtvet og Linderud, alle i Groruddalen i Oslo.

Etter halvgått løp denne høsten ser vi at overgangen fra 5-åringene i barnehagen til 2. klassingene i skolen ikke er så svært stor. Skolebarna har et noe større ordforråd og tenker mer variert om Svømme, men i likhet med barnehagebarna er heller ikke de vant med å undersøke og begrunne meninger. Barna får en idé, uttrykker den, og blir forbauset, enkelte endog en smule forarget, når filosofen spør videre istedenfor bare å bifalle kritikkløst det de sier.

Ja, barnehagebarna ble mindre forbauset over den filosofiske fremgangsmåten enn skolebarna. Det skyldes muligens at barnehagebarna ennå ikke har «lært seg» at utfordringer og vanskeligheter er høyst unngåelige onder påført dem av kravstore og urimelige voksenpersoner... For de minste er utfordringer og vanskeligheter mer av et naturlig trekk ved verden; det er rett og slett slik verden er og derfor i mindre grad noe å ta seg nær av. Har vi alle noe å lære av barnehagebarna her?

Tenksom jul ønskes av Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-06-04, 15:34:19 (UTC +02:00)