Forum: Diverse RSS
Begrunnet, sann viten
Nobelprisvinner etterlyser god tenkning i skolen
Avatar
Oyvind (Administrator) #1
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Subject: Begrunnet, sann viten
Det har de siste årene vært mye tale om kunnskapskrisen i norsk utdannelse. Det viser seg for eksempel at urovekkende mange av dem som går ut av 10. klasse hverken kan lese, skrive eller regne skikkelig. Hva kan det skyldes? Kanskje har de et poeng som i lang tid har påpekt at dagens skole er mer opptatt av å tilfredsstille elevenes antatt psykologiske og sosiale behov enn å sørge for at de lærer seg det de skal og bør.

Det er ikke bare den norske skolen som sliter. Sir Paul Nurse, tidligere nobelprisvinner i biologi og president i Royal Society, konstaterer at britiske elever ikke vet forskjell på astronomi og astrologi. Grunnen er at skolene unnlater å gi elevene grunnleggende opplæring i «rasjonell tenkning». Ifølge Nurse er dagens unge ute av stand til å skille mellom «nonsens» og vitenskap fordi de aldri har lært å «skille mellom pålitelig og upålitelig informasjon»:

Astrology might be amusing and entertaining, but it has nothing to do with rational thought. Astronomy is a science where you get ideas and hypotheses, you test them, you try to shoot them down and, at the end of that rational process, you have reliable knowledge. Learning to make that distinction between reliable and unreliable knowledge is really important in education.

Denne beskrivelsen av rasjonell tenkning synes for meg samtidig å være en beskrivelse av fremgangsmåten i en typisk filosofisk samtale. Poenget for begge praksiser er at idet en påstand eller hypotese fremsettes skal den ikke avføde automatisk respekt (som om respekten for individet med nødvendighet medfører at den eneste måten å forholde seg til det individet ytrer på er å ta det stilltiende til etterretning), men tvertimot automatisk kritikk. Og den som fremmet påstanden eller hypotesen bør være den nærmeste til å gyve løs på den, «shoot them down» som Nurse sier. Når evnen og villigheten til å kritisere er blitt naturlig og automatisk, internalisert, i fellesskapet, først da er det Nurse kaller «reliable information», det vi med Platon kunne kalle «begrunnet, sann viten», mulig å skimte i det fjerne.

Hvis vi først kan være enige om dette utgangspunktet, kan vi siden diskutere hva som skal gjelde som pålitelig informasjon / begrunnet, sann viten: om det overhodet er mulig å nå frem til noe slikt. Feilen mange gjør idag er at man hopper rett til den akademiske diskusjonen om hva kunnskap er. Dette er den «spennende», filosofiske diskusjonen som alle vil ta del i; det er ikke fullt så fristende å skulle gå inn å definere og regulere praksiser i skolen. Men her gjelder det ikke å sette vognen foran hesten. Akkurat som god dømmekraft bunner i selvdisiplin og gode almenkunnskaper bunner lødige filosofiske diskusjoner i god struktur og metode.
KetilRH #2
Member since Nov 2011 · 4 posts
Group memberships: Members
Show profile · Link to this post
Det er ingen tvil om at filosofisk samtale slik du beskriver den vil kunne bidra til å trene elevene i rasjonell tenkning.

Samtidig må vi ta inn over oss at naturvitenskapene ikke står særlig sterkt i dagens skole. Veldig få lærere (spesielt på de lavere trinn) har interesse for, for ikke å snakke om utdanning i, noen av naturvitenskapene. De som blir lærere er som oftest, naturlig nok kanskje, mer interessert i mennesker enn i naturvitenskap. Humanistiske og psykologiske tenkemåter dominerer således i skolen. Jeg vil anta at mange lærere som underviser i naturfag selv mangler grunnleggende forståelse av vitenskapelig tenkemåte. Den kritiske, undersøkende holdningen uteblir.
Avatar
Oyvind (Administrator) #3
User title: Dixi et liberavi
Member since Jul 2005 · 813 posts · Location: Eidsvoll
Group memberships: Administrators, Members
Show profile · Link to this post
Nei, naturvitenskapene står ikke sterkt i dagens skole. Det har vel myndighetene nå begynt å innse og gjøre noe med heldigvis. Likevel må vi erkjenne at selv om et flertall av lærerne hadde hatt solid, naturvitenskapelig bakgrunn, så ville ikke dermed filosofiske samtaler bli den rådende undervisningsformen. For riktignok er rasjonell, naturvitenskapelig tenkemåte (hypotetisk-deduktiv metode) sammenfallende med grunnprosedyren i en filosofisk samtale, men filosofisk samtale kan ikke reduseres til en slik metode like lite som eksistensiell søken kan reduseres til logikk.

Men dessverre misbrukes dette argumentet av mange humanistisk-psykologisk orienterte pedagoger til å forkaste enhver fremgangsmåte som vil underlegge individet en rasjonell struktur. En slik struktur oppleves som en tvangstrøye, som en ytre «makt» som hemmer og legger bånd på individets frie utfoldelse, mens det den i realiteten gjør er å bevisstgjøre individet på en «indre» norm eller målestokk som alle bærer på ikraft av å være fornuftsvesener. Det kan virke som om mange lærere, eller dagens voksne overhodet, er redde for en slik bevisstgjøring. Den synes truende fordi den begrenser og modifiserer det eneste som gjenstår som «hellig» i den postmoderne livsfølelsen: egoet.

Men en slik frykt er hverken vitenskapelig eller filosofisk velbegrunnet. Kanskje kan et mer vitenskapelig regime i skolen, slik Sir Paul Nurse her går i bresjen for, bane vei for en oppløsning av denne frykten slik at vi i neste omgang kan ta fatt på den langt større oppgaven: å sammensmelte den vitenskapelige rasjonaliteten med en filosofisk-eksistensiell undersøkelse av og undring over livet.
Close Smaller – Larger + Reply to this post:
Verification code: VeriCode Please enter the word from the image into the text field below. (Type the letters only, lower case is okay.)
Smileys: :-) ;-) :-D :-p :blush: :cool: :rolleyes: :huh: :-/ <_< :-( :'( :#: :scared: 8-( :nuts: :-O
Special characters:
Go to forum
Not logged in. · Lost password · Register
This board is powered by the Unclassified NewsBoard software, 20150713-dev, © 2003-2015 by Yves Goergen
Current time: 2020-04-10, 14:42:23 (UTC +02:00)