BUF inviterer til filosofisk konfirmasjon – et prøveprosjekt

BUF har lenge ønsket å lansere et filosofisk, livssynsnøytralt og religiøst spørrende alternativ til den etablerte konfirmasjonsundervisningen. Dette tilbudet har vi inntil videre kalt «BUF filosofikonfirmasjon».

Våren 2013 gjennomfører vi et prøveprosjekt bestående av tre heldagssamlinger med ungdom. Første samling finner sted i Oslo lørdag 16. mars. Vi har plass til en eller to motiverte ungdommer på disse samlingene, og ber interesserte ta kontakt.

Nærmere om BUF filosofikonfirmasjon

Den filosofiske kanon

Filosofikonfirmasjon er et tilbud til ungdommer som ønsker å bli bedre kjent med seg selv gjennom filosofiens ideer og innsikter. Sentralt i filosofikonfirmasjon står innforlivelse med og fordypelse i den filosofiske kanon. Det er denne filosofiske kanon, i kombinasjon med filosofisk samtalepraksis, som utgjør ryggraden i dette kurstilbudet.

Dannelse gjennom tradisjon

I filosofikonfirmasjonsundervisningen får ungdommene stifte bekjentskap med de viktigste filosofene og filosofiske systemene i Vestens kultur. Østlig religion og filosofi vil også bli berørt.

Filosofikonfirmasjon har ingen bestemt livssynsmessig tilhørighet, men tar utgangspunkt i den filosofiske tradisjonen som har nedfelt seg i Vestens historie fra antikken og frem til vår tid – en tradisjon som rommer mange ulike livssyn, religiøse såvel som sekulære. Målet er å forstå den enkelte tenker mest mulig ut fra dennes egne premisser og forutsetninger, å forstå før man feller egne dommer.

Vi kan dermed se på filosofikonfirmasjon som en forberedelse til voksenlivets krav om refleksjon og dømmekraft, som en anledning for den enkelte ungdom til å undersøke sin egen væren i verden gjennom en bevisstgjørende dannelsesreise i filosofiens historie.

Erfaring med sokratisk samtalekunst

Tilnærmingen til stoffet skjer gjennom lesning av original- og sekundærtekster, men også gjennom praktisering av filosofisk samtalekunst. Filosofisk samtale er en dialogform som har sine røtter i den sokratiske samtalepraksis, men som i løpet av de siste 30-40 år har utviklet seg til en pedagogisk praksis som er i bruk på skoler og i andre institusjoner for barn over hele verden.

Sentralt i denne praksisen er at den voksne holder sine egne meninger tilbake for isteden å fungere som en jordmor for ungdommens egen tankefødsel. Istedenfor selv å mene, stiller den voksne oppklarende og problematiserende spørsmål til ungdommenes tanker og meninger.

Barne- og ungdomsfilosofene har siden andre halvdel av 1990-tallet vært sentrale i utviklingen og utformningen av en norsk variant av denne praksisen.

Møte med sentrale tematikker

I tillegg vil undervisningen ta opp sentrale, eksistensielle, sosiale og religionsfilosofiske spørsmål og temaer knyttet til identitet/mening, rettferdighet, tro og viten m.fl. Disse temaene vil vi i hovedsak nærme oss gjennom filosofisk samtale, aktiviteter og øvelser.

Det er her viktig å hjelpe ungdommene til å se forbindelsen mellom dagens diskusjoner rundt slike temaer og diskusjoner som har blitt ført opp gjennom tenkningens historie, for eksempel at det går en linje fra middelalderens diskusjoner om begrepene tro og viten til vår tids motsetning mellom religion og vitenskap.

Praktisk

Kontakt oss

Siden opprettet: 21.02.13. Sist endret: 21.02.13 15:16.